Sukcesy szkoły

W rankingu Perspektywy Nasze technikum uplasowało się na piątym miejscu w województwie małopolskim biorąc pod uwagę odsetek uczniów, którzy zdali maturę oraz procentowy wynik z dwóch obowiązkowych przedmiotów (j. polski, matematyka), osiągając odpowiednio 67,13 % z j. polskiego i 63,63 % z matematyki. Jest to najlepszy wynik w powiecie nowotarskim i tatrzańskim.

W latach 2012-2014 średnia z egzaminu zawodowego wyniosła powyżej 90% . Wpływ na tak wysoki wynik miały m.in. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne realizowane w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce.

 

Język angielski i język angielski zawodowy

Średni wynik egzaminu maturalnego rok 2015 –  pisemny poziom podstawowy 77%,pisemny poziom rozszerzony 70,4%, matura ustna 70,4%. Średnia z j.angielskiego rok 2015 /klasa II t/  – 3, 25, z j. angielskiego zawodowego 3,61

Celem długofalowym jest utrzymanie wysokiej zdawalności z języka angielskiego na maturze, poprawa wyników na maturze z języka angielskiego w technikum  oraz poprawa wyników z języka angielskiego zawodowego.

Języka angielskiego oraz języka angielskiego zawodowego uczy łącznie 5 nauczycieli. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe oraz kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w technikum.

 

Egzamin zawodowy

Na ostatniej sesji egzaminacyjnej (czerwiec 2015 roku) wyniki z egzaminów zawodowych przedstawiały się następująco:

Kwalifikacja E12 część teoretyczna – zdających 30, zdało 28 (dwóch poprawiających)

Kwalifikacja E12 część praktyczna – zdających 28, zdało 27

Kwalifikacja E13 część teoretyczna – zdających 26 zdało 23

Kwalifikacja  E13 część praktyczna – zdających 26 zdało 25

 

Wykres EWD dla Technikum Informatycznego

Rysunek 1 EWD z przedmiotów humanistycznych

Rysunek 2 EWD z przedmiotów matematyczno-przyrodnicznych

Wnioski:

Jak widać na wykresach Edukacyjnej Wartości Dodanej Technikum Informatyczne znajduje się w ćwiartce, która wskazuje na bardzo wysoki przyrost wiedzy uczniów w Technikum w stosunku do pozycji wyjściowej.

Z wykresu można wywnioskować że poziom nauczania jest bardzo wysoki i jedynym elementem który można i należy poprawić jest kształcenie umiejętności zawodowych pod kątem rynku pracy.