Rekrutacja 2017/18

SZKOLNY  REGULAMIN  REKRUTACJI

Zespołu Szkół w  Rabce-Zdroju

na rok szkolny 2017/18

PODSTAWA  PRAWNA

Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum  (Dz. U. z 2017 r. poz.586)

Zarządzenie nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r.  NP.537.1.2017.AP

w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Rozporządzenie MEN z 28 maja 2010 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw (Dz. U. Nr 97 poz. 624 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873)

 

INFORMACJE  OGÓLNE

 1. W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół zaplanowano utworzenie 4 klas pierwszych,

w których miejsce znajdzie 120 kandydatów.

 1. Planowane są klasy o rozszerzonym programie nauczania:

 

Liceum Ogólnokształcące:

 • matematyki, języka angielskiego,  fizyki  lub geografii
 • języka polskiego, języka angielskiego,  geografii lub historii
 • biologii, chemii

 

Technikum kształci w zawodzie:

 • technik informatyk – rozszerzony program nauczania z matematyki i języka angielskiego

 

 1. Nauczanie języków obcych odbywać się będzie na różnych poziomach zaawansowania. Grupy ustalone zostaną po napisaniu testu kwalifikacyjnego (po przyjęciu do szkoły) oraz po zapoznaniu się z wynikami testów gimnazjalnych z języka angielskiego.
 2. Kandydat do klasy pierwszej ZS składa dokumenty w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem domowym.
  1. Dokumenty wymagane przez szkołę to:
 1. ujednolicony wniosek o przyjęcie do szkoły
 2. karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej
 • karta zdrowia
 1. 2 fotografie (podpisane na odwrocie imię i nazwisko oraz data urodzenia)
 2. w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów wzroku i innymi schorzeniami: orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 3. oraz dodatkowo (w miarę posiadania): zaświadczenie o osiągnięciach w konkursach przedmiotowych stopnia wojewódzkiego potwierdzonych przez odpowiednie komisje i zaświadczenia o innych osiągnięciach niższej rangi niż konkursy przedmiotowe
 • kandydaci do technikum składają zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik informatyk.
  1. w podaniu o przyjęcie do szkoły kandydat powinien podać informacje o wyborze:
 1. klasy
 2. języków obcych

 

TERMINY  REKRUTACJI

Kandydaci do oddziałów klas pierwszych składają w szkołach podania – wnioski, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów,  a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Po odbiór skierowania do lekarza medycyny pracy kandydat zgłasza się do sekretariatu szkoły w okresie poprzedzającym rekrutację.

 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym   Termin w postępowaniu

uzupełniającym

od 24 kwietnia
do 12 czerwca 2017 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 10 do 18 lipca 2017 r.  do godz.15.00
od 24 kwietnia do 27 czerwca 2017r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy. od 10 lipca do 2 sierpnia 2017r.
od 23  do
27 czerwca 2017 r.
Dostarczenie do szkoły ponadgimnazjalnej świadectwa ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. —————–
30 czerwca  2017 r. godz.12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 4 sierpnia 2017 r.
od 30 czerwca 2017r. od godz.12.00 do 3 lipca 2017 r. do godz.15.00 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły od 4 sierpnia godz.12.00 do 8 sierpnia 2017 do godz.15.00 2016 r.
do 5 lipca 2017 r do godz.15.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 21 sierpnia 2017 r. do godz.15.00
7 lipca 2017 r. godz.12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 28 sierpnia 2017 r.
 1. Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:

1)    w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

2)    zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,
 

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karta informacyjna.

WARUNKI  PRZYJĘCIA

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Zespołu Szkół decyduje łączna suma punktów uzyskanych jako:
 • wynik egzaminu gimnazjalnego (maks. 100 pkt)
 • suma punktów z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum (maks. 100 pkt.)
  • sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych:
 • celujący – 18 pkt.
 • bardzo dobry – 17 pkt.
 • dobry – 14 pkt.
 • dostateczny – 8 pkt.
 • dopuszczający – 2 pkt.

 

 • Trzy wybrane zajęcia edukacyjne ustalone przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną (SKRK):

 

Liceum Ogólnokształcące

Klasa:

 • z rozszerzonym programem nauczania przedmiotów humanistycznych
  • język angielski
  • geografia lub historia
  • wiedza o społeczeństwie
 • z rozszerzonym programem nauczania przedmiotów ścisłych
  • matematyka
  • fizyka lub geografia
  • język angielski
 • z rozszerzonym programem nauczania przedmiotów biologiczno-chemicznych
  • biologia
  • chemia
  • matematyka

 

 • Technikum Informatyczne
 • matematyka
 • informatyka
 • język angielski

Kandydat za oceny na świadectwie maksymalnie może uzyskać 80 pkt.

 • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • za  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. a)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. b)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. c)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 1. a)  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 2. b)  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
 3. c)  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. b)  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. c)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 4. d)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 5. e)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 6. f)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 1. a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 2. b)  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 3. c)  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
 4. d)  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 5. e)  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
 6. f)  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;
 • za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. a)  międzynarodowym – 4 punkty,
 2. b)  krajowym – 3 punkty,
 3. c)  wojewódzkim – 2 punkty,
 4. d)  powiatowym – 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty
 1. Kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1)   języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a)  celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b)  bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c)  dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d)  dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e)  dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 

2)   historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a)  celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b)  bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c)  dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d)  dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e)  dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 

3)   biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a)  celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b)  bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c)  dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d)  dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e)  dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 

4)   języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a)  celującym – przyznaje się 20 punktów,
 2. b)  bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 3. c)  dobrym – przyznaje się 13 punktów,
 4. d)  dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
 5. e)  dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
 6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1)   celującym – przyznaje się 20 punktów;

2)   bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3)   dobrym – przyznaje się 13 punktów;

4)   dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

5)   dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 1. Laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 2. Konkursami organizowanymi przez Małopolskiego Kuratora Oświaty są:

Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych dla uczniów gimnazjum organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz dyscyplin sportu uwzględnianych w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

 1. Konkurs języka polskiego
 2. Konkurs matematyczny
 3. Konkurs z fizyki
 4. Konkurs z historii
 5. Konkurs biologiczny
 6. Konkurs geograficzny
 7. Konkurs chemiczny
 8. Konkurs języka angielskiego
 9. Konkurs języka niemieckiego
 10. Konkurs języka francuskiego
 11. Konkurs wiedzy o społeczeństwie – ponadwojewódzki

 

Konkury tematyczneorganizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Konkursy

ponadwojewódzkie

 

 

1.       Losy Bliskich i losy Dalekich –  życie Polaków w latach 1914 – 1989”

2.       „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

3.       „Papież Słowianin”. Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II

4.       Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”

Konkursy

wojewódzkie

 

 

1.       Konkurs historyczny „Ani na chwilę nie złożyliśmy broni…” Polacy w walce podczas II wojny światowej 1939 – 1945

2.       Konkurs historyczny „ Polskie drogi do niepodległości 1846 – 1915”

3.       Konkurs języka hiszpańskiego „Hiszpania – kraj kontrastów”

4.       Konkurs wiedzy o teatrze „250 lat teatru publicznego w Polsce”

5.       Konkurs informatyczny „Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera”

6.       Konkurs biblijny „Z mądrością proroków przez życie”

 

Wykaz konkursów dla gimnazjalistów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015

 1. Konkurs językapolskiego
 2. Konkurs języka angielskiego
 3. Konkurs języka niemieckiego
 4. Konkurs języka francuskiego
 5. Konkurs matematyczny
 6. Konkurs biologiczny
 7. Konkurs chemiczny
 8. Konkurs z historii
 9. Konkurs geograficzny
 10. Konkurs z fizyki
 11. Konkurs wiedzy o społeczeństwie

 

Konkursy tematyczne organizowane dla uczniów gimnazjum przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015

Konkursy

ponadwojewódzkie

 

 

1.       VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989” w roku szkolnym 2014/2015

2.       „Papież Słowianin”. Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II

3.       Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. „Od Cedyni do Orszy”

Konkursy

wojewódzkie

 

 

1.       Konkurs historyczny „Walka Polaków o niepodległość i granice w latach 1914 – 1921. Wielkie bitwy i bohaterowie wydarzeń”

2.       Konkurs historyczny „Upadek I Rzeczypospolitej. Napoleońskie nadzieje i ład wiedeński (1764 – 1815). U podstaw społeczeństwa obywatelskiego”

3.       Konkurs języka hiszpańskiego „Hiszpania – kraj kontrastów”

4.       Konkurs informatyczny „Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera”

5.       Konkurs biblijny „ Z mądrością proroków przez życie”.

 

 

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014

 1. Konkurs języka polskiego
 2. Konkurs języka angielskiego
 3. Konkurs języka niemieckiego
 4. Konkurs języka francuskiego
 5. Konkurs matematyczny
 6. Konkurs informatyczny
 7. Konkurs biologiczny
 8. Konkurs chemiczny
 9. Konkurs historyczny
 10. Konkurs geograficzny
 11. Konkurs z fizyki
 12. Konkurs biblijny
 13. Konkurs „Wiedza o społeczeństwie”

 

Konkursy tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014

 

Konkursy

ponadwojewódzkie

 

1.       „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1914-1950. Od strzelców i legionistów do żołnierzy wyklętych”

2.       Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”

3.       Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”

 

 

Konkursy

wojewódzkie

 

1.       „Taki to mroczny czas …  70 rocznica Powstania Warszawskiego”

2.       „Stulecie czynu legionowego – drogi do niepodległości 1863-1918. Bohaterowie, wydarzenia, miejsca”

3.       Konkurs języka hiszpańskiego „Hiszpania – kraj, ludzie i ich zwyczaje”

 

Wykaz Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych dla uczniów gimnazjum

 1. Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów
 2. Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów
 3. Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

 

Wykaz dyscyplin sportu, uwzględnianych w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Dyscypliny indywidualne:

akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, futbol flagowy, futbol amerykański, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kolarstwo górskie, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, wushu tradycyjne, taekwon –  do ITF, taekwon – do WAF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe, modelarstwo kołowe.

 

Gry zespołowe:

baseball, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, psie zaprzęgi, rugby, unihokej.

Uwaga. W przypadku, gdy dyscyplina sportu nie jest umieszczona w w/w wykazie, a absolwent gimnazjum legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych, szkolne komisje rekrutacyjno – kwalifikacyjne decydują o uwzględnieniu tej dyscypliny sportu w procesie rekrutacji.

Konkursy organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu co w postępowaniu rekrutacyjnym wyczerpuje postanowienie § 8 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232). Konkurs języka polskiego
Konkurs języka angielskiego
Konkurs języka niemieckiego
Konkurs języka francuskiego
Konkurs matematyczny
Konkurs informatyczny
Konkurs biologiczny
Konkurs chemiczny
Konkurs historyczny
Konkurs geograficzny
Konkurs z fizyki
Konkurs biblijny
Konkurs „Wiedza o spoleczeństwie”
Konkursy tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty Konkurs historyczny – „Ani na chwilę nie złożyliśmy broni…” Polacy w walce podczas II wojny światowej 1939-1945
Konkurs historyczny „Polskie drogi do niepodległości 1846 – 1915”
Konkurs języka hiszpańskiego „Hiszpania – kraj kontrastów”
Konkurs wiedzy o teatrze „250 lat teatru publicznego w Polsce”
Konkurs informatyczny „Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera”
Konkurs biblijny „Z mądrością Proroków przez życie”
 1. Lista przyjętych do każdej ze szkół jest tworzona zgodnie z zasadą umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.
 2.  Komisja rekrutacyjna przeprowadzając postępowanie kwalifikacyjne kieruje się zasadą, że w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

1)      wielodzietność rodziny kandydata;

2)      niepełnosprawność kandydata;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

 

ZGŁOSZENIE

 1. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech szkół.
 2. Kandydat składający dokumenty do wybranej szkoły posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum oraz trzema kopiami zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum.
 3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
 4. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych będących w systemie rekrutacji elektronicznej dokonują rejestracji internetowej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.
 5. Kandydatów do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej obowiązuje ujednolicone „podanie o przyjęcie do szkoły” , które składają w szkole pierwszego wyboru.
 6. Do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej  obowiązuje kandydatów składanie kopii świadectwa oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do  szkoły pierwszego wyboru.
 7. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadzają do Centralnej Bazy Danych tylko gimnazja, do których uczęszczał kandydat.
 8. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza systemu elektronicznej rekrutacji ubiegających się do szkół będących  w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.
 9. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierwszego wyboru.

INFORMACJE  DODATKOWE

 

 1. Od decyzji SKRK w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej. Należy je złożyć do sekretariatu w dniu ogłoszenia wyników.
 2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Kuratorium Oświaty i SKRK może zmienić ustalony limit miejsc, decydując ostatecznie o liczbie przyjętych kandydatów.
 3. Wszelkie prośby o zmianę klasy rozpatrywane będą przez Przewodniczącego SKRK w porozumieniu z zespołem rekrutacyjnym po ogłoszeniu wyników.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia

 

Rabka-Zdrój dn.04.04.2017r.