Historia szkoły

Historia Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące w Rabce-Zdroju rozpoczęło swoją działalność 1 września 1991 roku, jednak historia naszej Szkoły sięga odległych lat okresu przedwojennego. W tym czasie działało prywatne gimnazjum żeńskie, którego siedziba znajdowała się przy ulicy Słonecznej. Po zakończeniu wojny w 1945 roku w budynku dawnego gimnazjum otwarto Państwowe Seminarium Wychowawczyń Przedszkoli, przekształcone następnie w Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli. Od roku 1957 szkoła funkcjonowała pod nazwą Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli, a od 1970 jako Studium Wychowania Przedszkolnego. W 1985 roku zmieniono nazwę Szkoły na Studium Nauczycielskie.

Studium było powszechnie znane w całym regionie Podhala ze względu na bardzo wysoki poziom kształcenia kadry pedagogicznej zatrudnianej w przedszkolach, sanatoriach i szkołach.

W 2002 roku na bazie II Liceum Ogólnokształcącego utworzono Zespół Szkół, w skład którego wchodzą Liceum Ogólnokształcące i Technikum Informatyczne. Tych transformacji dokonała mgr Irena Jaworska, która pełni funkcje dyrektora od początku istnienia szkoły, tj. od 1991 roku

Technikum Informatyczne w Rabce Zdroju jest jedną z czterech  szkół w powiecie nowotarskim kształcących na kierunku Technik Informatyk. Technikum Informatyczne funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół w Rabce Zdroju.

W roku szkolnym 2016/2017 w obszarze informatyczno – elektronicznym tj. w zawodzie technik informatyk w szkole kształci się łącznie 116 uczniów (5 dziewczyn, 111 chłopców). Kształcenie zawodowe  realizuje 6 nauczycieli.

Obecnie zawód Technik Informatyk składa się z trzech kwalifikacji:

  1. E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  2. E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
  3. E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 Po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. Po zdaniu trzech kwalifikacji E.12; E.13. i E.14. uczeń może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Informatyk. Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie, należy posiadać wykształcenie średnie, zatem musi równocześnie ukończyć szkołę.

W nowej podstawie programowej przewidziane są następujące zmiany dla zawodu Technik Informatyk

Nazwa zawodu: Technik informatyk

Symbol cyfrowy zawodu: 351203

Kwalifikacje (oznaczenie i nazwa)

  • 08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • 09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, z uwzględnieniem BHP, PDG, JOZ, KPS: OMZ (Organizacja małych zespołów) – PKZ(EE.b)

Rozporządzenie MEN

Jak widać, zamiast obecnych trzech kwalifikacji zawodowych uczniowie będą zdawać tylko dwie.

Projekty unijne

Sukces współczesnej szkoły to w znacznej mierze umiejętność wykorzystania środków unijnych. Nasza szkoła aktywnie włącza się we wszelkie projekty stanowiące dla Szkoły wartość dodaną, zwiększające atrakcyjność oferty kształcenia i otwarcie na świat i nowe technologie.

Kilka przykładowych realizacji:

W połowie 2018 roku planowane jest rozpoczęcie projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II czyli Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. W ramach projekty realizowane będą przez krakowskie uczelnie zajęcia online dla uczniów naszej szkoły. na potrzeby zajęć przewidziany jest zakup urządzeń projekcyjno-multimedialnych.

Projekt „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w elektryczno- elektronicznej w powiecie nowotarskim”. Dzięki działalności centrów możliwe jest rozwijanie umiejętności praktycznych i zdobywanie przez uczniów doświadczenia zawodowego bezpośrednio u pracodawcy – poprzez np. staże u pracodawców. W ramach dofinansowanych projektów możliwe staje się również nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów – zarówno w branżach kluczowych z punktu widzenia małopolskiej gospodarki, w branżach w których występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, jak i w branżach związanych z tzw. inteligentnymi specjalizacjami.W ramach projektu dokonany został zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych. Nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu mogą skorzystać z możliwości rozwoju swoich kompetencji zawodowych. Umożliwiono również realizację działań, które pozwolą na wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego.

Projekt Erasmus+. Nasza szkoła złożyła projekt „Programiści bez granic” dla uczniów Technikum Informatycznego. W ramach projektu przewidziane są miesięczne staże w firmach z branży IT dla uczniów szczególnie uzdolnionych i chcących się rozwijać jako programiści i web developerzy.

Wizja rozwoju Technikum Informatycznego

Rozwój szkoły wymaga wizji i planu działania. Dla Technikum Informatycznego opracowany został program rozwoju uwzględniający wszelkie czynniki oddziaływania: wewnętrzne i zewnętrzne.

Program rozwoju szkoły

Młodzież ucząca się w Technikum jest nie tylko zdolna, ale też posiada zadatki na znakomitych fachowców. Wystarczy spojrzeć na wyniki z egzaminów zawodowych w ostatniej sesji egzaminacyjnej. W naszym Technikum egzamin zdało 90% uczniów, przy średniej krajowej wynoszącej niewiele powyżej 40%.To nasz ogromny sukces ponieważ od początku mieliśmy aspiracje stworzenia wyjątkowej szkoły, o wysokich wymaganiach, wysokim poziomie nauczania, a równocześnie szkoły przyjaznej dla ucznia. Z opinii, jaka jest o nas jasno wynika, że udało się nam tego dokonać.