O Szkole

Informacje o Szkole

Technikum Informatyczne w Rabce Zdroju jest jedną z czterech  szkół w powiecie nowotarskim kształcących na kierunku Technik Informatyk. Technikum Informatyczne funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół w Rabce Zdroju.

W roku szkolnym 2017/2018 w obszarze informatyczno – elektronicznym tj. w zawodzie technik informatyk w szkole kształci się łącznie 116 uczniów (5 dziewczyn, 111 chłopców). Kształcenie zawodowe  realizuje 6 nauczycieli.

Obecnie zawód Technik Informatyk składa się z trzech kwalifikacji:

  1. E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  2. E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
  3. E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 Po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. Po zdaniu trzech kwalifikacji E.12; E.13. i E.14. uczeń może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Informatyk. Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie, należy posiadać wykształcenie średnie, zatem musi równocześnie ukończyć szkołę.

 

Nowa podstawa programowa – reforma szkolnictwa zawodowego

Podstawy programowe kształcenia w zawodach określone w podpisanym rozporządzeniu stosowane będą od roku szkolnego 2017/2018 w:

  1. a) klasach I branżowej szkoły I stopnia;
  2. b) klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum
  3. c) semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe przed 1 września 2017 r. będą kontynuowali naukę w oparciu o dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach, do czasu jego zakończenia.

Zmiany dla zawodu Technik Informatyk

Nazwa zawodu: Technik informatyk

Symbol cyfrowy zawodu: 351203

Kwalifikacje (oznaczenie i nazwa)

  • 08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • 09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, z uwzględnieniem BHP, PDG, JOZ, KPS: OMZ (Organizacja małych zespołów) – PKZ(EE.b)

Rozporządzenie MEN

Jak widać, zamiast obecnych trzech kwalifikacji zawodowych uczniowie będą zdawać tylko dwie.

Projekty unijne

Sukces współczesnej szkoły to w znacznej mierze umiejętność wykorzystania środków unijnych. Nasza szkoła aktywnie włącza się we wszelkie projekty stanowiące dla Szkoły wartość dodaną, zwiększające atrakcyjność oferty kształcenia i otwarcie na świat i nowe technologie.

Kilka przykładowych realizacji:

W połowie 2018 roku planowane jest rozpoczęcie projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II czyli Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. W ramach projekty realizowane będą przez krakowskie uczelnie zajęcia online dla uczniów naszej szkoły. na potrzeby zajęć przewidziany jest zakup urządzeń projekcyjno-multimedialnych.

Projekt „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w elektryczno- elektronicznej w powiecie nowotarskim”. Dzięki działalności centrów możliwe jest rozwijanie umiejętności praktycznych i zdobywanie przez uczniów doświadczenia zawodowego bezpośrednio u pracodawcy – poprzez np. staże u pracodawców. W ramach dofinansowanych projektów możliwe staje się również nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów – zarówno w branżach kluczowych z punktu widzenia małopolskiej gospodarki, w branżach w których występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, jak i w branżach związanych z tzw. inteligentnymi specjalizacjami.W ramach projektu dokonany został zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych. Nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu mogą skorzystać z możliwości rozwoju swoich kompetencji zawodowych. Umożliwiono również realizację działań, które pozwolą na wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego.

Projekt Erasmus+. Nasza szkoła złożyła projekt „Programiści bez granic” dla uczniów Technikum Informatycznego. W ramach projektu przewidziane są miesięczne staże w firmach z branży IT dla uczniów szczególnie uzdolnionych i chcących się rozwijać jako programiści i web developerzy.